به همه عشق بورز،

                 به تعداد کمی اعتماد کن،

                                   و به هیچکس بدی نکن.

hic kas

به همه عشق بورز،

 به تعداد کمی اعتماد کن،

و به هیچکس بدی نکن.  


جمعه سوم 8 1387
X